Afgelopen februari hebben we binnen Groene Norm het kwaliteitsproject Examinering mbo opgestart. In de periode voor de zomer lag de focus op het borgen van een gedragen visie op examinering binnen alle AOC’s. En op het formuleren van een onderliggende set van uitgangspunten voor doorontwikkeling van examenproducten.

Voor de zomer hebben we ook de ervaringen met de huidige examenproducten geïnventariseerd via een enquête. Op basis van de visie, uitgangspunten en uitkomsten van de enquête is vervolgens een ontwikkelcyclus opgezet. In september zijn we gestart met het doorontwikkelen en het zo nodig herzien van de examenproducten. Dit proces is ingericht per kwalificatiedossier. We zijn begonnen met Entree en Dierverzorging.

De aandacht ligt vooral op het grondig analyseren van de exameneisen binnen het kwalificatiedossier en het heroverwegen van een examenplan. Het ruimer inzetten van een examenmix is uitgangspunt. Bij alles wat we doen, werken we intensief samen met de scholen en bedrijfsleven. We roepen inhoudsexperts van scholen en bedrijven dan ook op om input te blijven leveren.

Draag bij
Wilt u bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze examens? We stellen uw inbreng zeer op prijs. Neem contact op met de projectleider Joukje Jurjens (j.jurjens@bmc.nl).

Menu