Eind februari is fase 1 van het kwaliteitsproject Goede groene mbo-examens (herijking mbo-examens Groene Norm) gestart. In de eerste fase is ingezet op het bepalen van de uitgangspunten en visie waaruit Groene Norm haar producten ontwerpt.

Deze eerste fase is vormgegeven door gesprekken bij alle AOC’s, vaak met een brede vertegenwoordiging van experts op het gebied van examinering in de scholen. Op basis van de gesprekken zijn de ‘oude’ visie en uitgangspunten herschreven. In de toekomst wordt de examenmix een belangrijk uitgangspunt. De betrokkenheid van het bedrijfsleven blijft een speerpunt.

Tweede en derde fase

In de tweede fase is een afwegingskader ontwikkeld dat geldt als toetsingskader voor (door)ontwikkeling van de examenproducten. Hierin vormen begrippen als HUBO, dekking en betrouwbaarheid de kern. In de derde fase die momenteel loopt, zetten we in op verbetering van processen en ondersteunende documentatie. Onlangs hebben we binnen de AOC’s een korte enquête uitgezet, bedoeld als basis voor invulling van de vierde fase.

Fase 4

Fase 4 neemt het hele volgende schooljaar in beslag. Hierin worden aan de hand van het nieuwe afwegingskader in het eerste kwartaal enkele examenproducten mbo (door)ontwikkeld, die via pilots in de AOC’s worden uitgeprobeerd. Op basis van deze resultaten ontwikkelen we verder.

Menu