In het najaar hield Groene Norm VMBO een inventarisatie over de schoolexamens van het schooljaar 2018-2019. 66 respondenten hebben de online inventarisatie ingevuld. Wij zijn hen zeer dankbaar. De resultaten geven ons belangrijke informatie over de ontwikkelingen binnen de scholen en de betekenis daarvan voor Groene Norm.

Gebruik Groene Norm examenproducten

We zien dat het gebruik van de vmbo-examenproducten in het afgelopen schooljaar fors toegenomen is. 8 van de 10 AOC’s gebruikten Groen Proeven PvB’s en 7 van de 10 gebruikten Schoolexamenbank Groen. Overigens waren niet alle locaties binnen die AOC’s dan ook gebruiker van betreffende examenproducten. De meeste locaties maken daarin eigen keuzes. Op basis van uitgesproken intenties verwachten we dat het gebruik in de komende jaren verder zal stijgen. De kwaliteit van de examenproducten, het gebruikersgemak en de online beschikbaarheid vormen de belangrijkste afwegingen om Groene Norm examenproducten te gebruiken.

 Schoolexamens ook voor profielmodules

Bijna alle vmbo-groen scholen nemen ook schoolexamens af bij de profielmodules, terwijl ze dat niet verplicht zijn. Die verplichting geldt alleen voor de keuzevakken. Schoolexamens bij de profielmodules worden vooral ingezet als voorbereiding op de centrale examens. Schoolexamens bij de keuzevakken worden ingezet als dé eindbeoordeling op het keuzevak en zijn gericht op hetgeen externe partijen (mbo, bedrijfsleven) vragen. Dit verschil kan betekenen dat we bij ons aanbod aan examenproducten ook meer differentiatie aanbrengen tussen producten voor profielmodules en producten voor keuzevakken. Of dat nodig en mogelijk is, en zo ja, hoe dat dan vormgegeven moet worden, gaan we het komende jaar bekijken.

Cross-overs met het grijze beroepenveld

Veel groene vmbo-scholen zijn cross-overs aangegaan met het grijze beroepenveld. Vmbo-groen leerlingen lopen regelmatig stage bij niet-groene bedrijven. Scholen bieden naast groene ook grijze keuzevakken aan. Daarnaast zijn er scholen (AOC’s) die grijze cross-overs gestalte geven in brede onderwijsarrangementen waar grijze vakinhoud integraal onderdeel van uit maakt. Deze scholen bieden bijvoorbeeld profiel Diensten en Producten aan in plaats van profiel Groen. Andere scholen hebben brede onderwijsconcepten ontwikkeld waar groen en grijs verweven zijn. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven waar ook meer kleurnuances ontstaan zijn op het grensvlak van groen en grijs. Groene Norm onderzoekt of ze met aangepaste en nieuwe producten en diensten nog beter aan te sluiten bij deze ontwikkelingen.

Menu