In het Kwaliteitsproject mbo is de afgelopen maanden weer de nodige voortgang geboekt. Het project is begin dit jaar in gang gezet, met als doel de mbo-examens te herijken. Na gesprekken met alle AOC’s eerder dit jaar, zijn de ‘oude’ visie en de uitgangspunten herschreven en is een toetsingskader vastgesteld voor de (door)ontwikkeling van examenproducten. Daarnaast is er ingezet op verbetering van de processen en ondersteunde documentatie.

Bijeenkomsten met inhoudsdeskundigen en scholen

Afgelopen maanden hebben we voor de dossiers Dierverzorging, Entree, Groene Ruimte en Paardensport en -houderij bijeenkomsten gehouden met inhoudsdeskundigen uit het werkveld en de scholen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de kwalificatiedossiers geanalyseerd, is de essentie bepaald en vastgelegd en zijn beroepsgerichte examenplannen gemaakt.

Ontwikkeling examens

Tegelijk met de ontwikkeling van de examens voor bovengenoemde dossiers gaan we de ondersteunende informatie opnieuw vormgeven. We hebben al een voorzichtige start gemaakt met examenontwikkeling voor Dierverzorging. Dit heeft door een tekort aan constructeurs minder vaart gekregen dan gehoopt en gedacht. Deze maand pakken we de examens Dierverzorging en Entree verder op. Vanaf januari 2020 zijn er meer constructeurs beschikbaar en hopen we op meer voortgang.

Menu