Privacy Home Privacy

Privacy

Groene Norm verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Groene Norm, gevestigd aan de Bennekomseweg 41 te Ede.

Functionaris Gegevensbescherming
Groene Norm heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Contactpersoon voor alle privacy aangelegenheden is de coördinator ICT.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
Groene Norm verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en doel

  • Voornaam en/of achternaam – contact opnemen
  • Mailadres – contact opnemen / mailings versturen (in het geval van nieuwsbriefinschrijvingen)
  • Adres – facturatie, post
  • Telefoonnummer – contact opnemen

Verder is Groene Norm leverancier van digitaal producten en digitale diensten met betrekking tot examenproducten. In onze systemen worden gegevens van examenkandidaten en personeel verwerkt.

  • Voornaam en/of achternaam – identificatie van de juiste persoon bij het examen
  • OV-nummer – identificatie van de juiste persoon bij het examen
  • Mailadres – contact opnemen / mailings versturen (in het geval van nieuwsbriefinschrijvingen)
  • Functie – autorisatie in de applicaties
  • Examenafname en -resultaten – wettelijke taak van scholen

Rechtsgronden
Groene Norm verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier of een aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Groene Norm persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, tijdelijke medewerkers voor het ontwikkelen van examens worden ingezet of vraagpunten rondom afname of inzage in examens worden opgelost. In zo’n geval verzoekt Groene Norm waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene.

Ontvangers
Groene Norm zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’(sub)verwerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’. Met alle (sub)verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie
‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Groene Norm levert geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Bewaartermijnen
Groene Norm bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement.

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit document geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene
U kunt bij Groene Norm een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Groene Norm uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een overeenkomst met een school, dient uw verzoek via die school te worden ingediend. Als Groene Norm uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Groene Norm op 0318-210399 of [email protected]. Groene Norm zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Groene Norm handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt bij Groene geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Groene Norm passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Groene Norm gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Groene Norm heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Datum: 25-6-2018