Samenwerkingspartners Home Groene Norm Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Betrokken bij onderwijs én de beroepspraktijk

Groen beroepsonderwijs leidt op voor een groene toekomst! Er is toenemende aandacht voor gezond en veilig voedsel, een duurzame circulaire economie, natuur en onze groene omgeving. Dit vraagt om nieuwe kennis en goed opgeleide mensen. De sector is heel divers, daarom werken we met veel partijen samen.

Bedrijfsleven

Groene Norm hecht grote waarde aan samenwerking met het bedrijfsleven. In onze examenproducten staat immers het beroepsfunctioneren centraal. Het bedrijfsleven moet op onze examenproducten en de daarop gebaseerde examinering kunnen vertrouwen. Daarom onderhouden we nauwe contacten met diverse brancheorganisaties binnen de groene sector. Waar mogelijk betrekken we mensen uit de praktijk bij het ontwikkelproces van onze examenproducten.

Bedrijfstakgroep VGG (MBO Raad)

Een belangrijke gesprekspartner voor Groene Norm is de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) bij de MBO Raad. Deze bedrijfstakgroep bestaat uit 4 onderwijsclusters, waaronder het onderwijscluster groen. Dit cluster vertegenwoordigt verschillende opleidingsgebieden: agroproductie, handel en technologie, dierverzorging, groene ruimte en milieu. Groene Norm trekt samen met de bedrijfstakgroep op in de kwaliteitsverbetering en -borging van zowel het onderwijsproces als examinering.

Connect Groen

Connect Groen is een op samenwerking gericht netwerk waarin scholen voor (v)mbo-groen elkaar naar behoefte ontmoeten voor kennisdeling. Groene Norm neemt bijvoorbeeld deel aan het Onderwijscluster VMBO dat in de context van Connect Groen georganiseerd wordt.  

VBG (Vereniging Buitengewoon Groen)

De VBG (Vereniging Buitengewoon Groen) is de vereniging van scholen voor vmbo-groen die onderdeel zijn van een VO-scholengemeenschap. Sinds oktober 2019 maken VBG-scholen die daar belangstelling voor hebben, gebruik van de vmbo-examenproducten van Groene Norm.  

Vereniging ExSamen

Groene Norm zet actief in op samenwerking met examenleveranciers in andere sectoren. Als samenwerkende examenleveranciers inspireren en informeren we elkaar. Ook delen we kennis en stemmen we onderling af. We werken samen aan kwaliteit om onze gezamenlijke passie uit te dragen: het werken aan goede examens.